СЧЕТОВОДИТЕЛ

 • Над 21 години опит в счетоводното отчитане.

  счетоводното отчитане се извършва съгласно националните счетоводни стандарти или съгласно международните счетоводни стандарти за финансово отчитане.

  счетоводител и счетоводно отчитане на промишлено производство

  счетоводител, счетоводно отчитане на селскостопанско производство.

  счетоводител,счетоводно отчитане на строителство.

  счетоводител, счетоводно отчитане на услуги.

  счетоводител,счетоводно отчитане на нестопанска дейност.

  съставяне на индивидуален сметкоплан в зависимост от извършваната дейност.

  инвентаризация и счетоводство на разчети.времеви анализ на вземания и задължения от клиенти и доставчици.
  Установяване на разчети с изтекъл давностен срок.Отписване на разчети с изтекъл давностен срок.

  инвентаризация на материални запаси,установяване на резултат от инвентаризацията,извършване на компенсации между липси и излишъци и счетоводство на материални запаси.

  инвентаризация на парични средства установяване на резултат от инвентаризацията, счетоводство на парични средства.

  извършване на компенсации и установяване на резултати от инвентаризации,

  осчетоводяване счетоводство на инвентаризации и реализиране на отговорности.

  организация и счетоводно отчитане,счетоводител на материални запаси

  счетоводно отчитане счетоводство и счетоводител на придобиването на материални запаси :

  от вътрешно общтностно придобиване , от внос, от вътрешен пазар.

  счетоводно отчитане и счетоводство ,счетоводител на разхода на материални запаси по направления.

  счетоводно отчитане,счетоводител себестойност на готова продукция ,

  счетоводно отчитане счетоводство себестойност на строителство ,

  счетоводно отчитане счетоводство и счетоводител себестойност на селскостопанска продукция,

  счетоводно отчитане счетоводител себестойност на услуги

  счетоводно отчитане счетоводител на разходите по икономически елементи и по направление.

  счетоводно отчитане счетоводство разходите за заплати и социално осигуряване

  счетоводство и съставяне на разплащателни ведомости за заплати осчетоводяване на заплати
  счетоводно отчитане счетоводство на представените болнични листа,
  подаване на информация за представените болнични листа по електронен път към Национален осигурителен институт .

  счетоводство и счетоводител за определяне и осчетоводяване на размера на дължимите осигуровки
  за сметка на работодател и за сметка на служители.

  изготвяне на платежни нареждания за своевременен превод на дължимите осигурителни вноски .

  определяне и счетоводство на размера на дължимите данъци върху работни заплати .
  изготвяне на платежни нареждания за своевременен превод
  счетоводство на дължимите данъци върху работни заплати.

  счетоводно отчитане ,счетоводство на постановени запори върху работни заплати ,
  счетоводител по изготвяне на платежни нареждания за преводи на удръжките.

  счетоводно отчитане и счетоводител на приходите от стопанска дейност.

  определяне на финансов резултат за определен период:месечен,тримесечен,годишен.

  определяне и счетоводство на размерите на
  дължимите данъци съгласно закона за данък върху добавената стойност ,
  закона за корпоративното подоходно облагане.

  съставяне от правоспособен счетоводител на встъпителни и заключителни финансови отчети в случаи на преобразуване на търговски дружества.
  съставяне на ликвидационни баланси.